Disclaimer

De op deze website getoonde foto’s en informatie wordt door ROJApers.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

ROJApers.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. ROJApers.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie.

Verwijzingen naar sites die niet door ROJApers.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel ROJApers.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door rojapers.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

De rechten van beeldmateriaal, geselecteerd en/of bewerkt berusten in alle gevallen, óók waar dat niet expliciet is aangegeven, bij ROJApers.nl. De bepalingen van de Auteurswet zijn daarop volledig van toepassing. Het is daarom ook niet toegestaan foto’s van deze website (ROJApers.nl) op andere websites, en diverse social media zoals Facebook en Twitter, te gebruiken. Hiervoor is uitdrukkelijk toestemming nodig van de auteur/fotograaf (Roland Godschalk). Bij gebruik na toestemming en/of overeenkomst altijd foto: Roland Godschalk – ROJApers.nl gebruiken. Deze toestemming kan niet worden afgestaan aan derden. De rechten van beeldmateriaal, getoond op deze website, blijven ten allen tijde eigendom van de auteur (Roland Godschalk – ROJApers.nl). Dit geldt ook als dit niet expliciet is aangegeven op de website.

Bij onrechtmatige publicatie, op welke wijze dan ook, buiten het domein van ROJApers.nl moet rekening worden gehouden met copyrightclaims. Zonder schriftelijke vooraf gevraagde en verkregen toestemming van de auteur/fotograaf is het niet toegestaan deze site of delen van de inhoud daarvan, tekst, beeld of foto’s, in herschreven, bewerkte of originele vorm, beschikbaar te stellen op een website of netwerk, openbaar of besloten. Ook geheel, danwel gedeeltelijk, framen van pagina’s met een redactionele inhoud is in strijd met het geldend auteursrecht en vergt voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming.